De Mental Check Up is een instrument gericht op het vroegtijdig signaleren van psychische klachten bij individuele werknemers.

Voor wie?

Onderzoeken wijzen uit dat ongeveer één op de drie werknemers last heeft van werkdruk. Een serieus probleem waar werknemer en werkgever rekening mee moeten houden. Want zowel te veel als te weinig werkdruk kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten.

Mogelijk heeft uw werknemer ontwikkelingsvraagstukken, is hij/zij tijdelijk uitgevallen of functioneert de werknemer minder in het werk door problemen van psychosociale aard. Dit kan worden veroorzaakt door problemen op het werk, bijvoorbeeld in relatie met leidinggevende of veranderingen in taken door fusie of sanering. Door deze omstandigheden kan het functioneren belemmert raken. Het kan ook zijn dat de problemen meer in de privésfeer liggen.

Bijzondere gebeurtenissen kunnen er toe leiden dat het functioneren op het werk niet meer naar behoren verloopt. Indien er nog geen sprake is van uitval van werk, wilt u dit uiteraard wel voorkomen. Een arbeidsongeschikte medewerker kost niet alleen veel geld, de organisatie kan worden verstoord. Tal van onderzoeken en publicaties geven aan dat een groot deel van de arbeidsongeschiktheid te maken heeft met psychische klachten. Vaak komen de klachten voort uit een combinatie van privé- en werkproblemen.

Werkmethode en doel

Met een zogenaamde Mental Check Up wordt er een inventarisatie gemaakt van de aard en soort problematiek. De Mental Check Up wordt uitgevoerd door één van onze psychologen. Deze maakt in een uitgebreide kennismaking en de inzet van gevalideerde vragenlijsten de problemen/blokkades inzichtelijk en geeft tijdens het gesprek met de werknemer gedegen advies om het welzijn/functioneren te optimaliseren en uitval te voorkomen.

Het gesprek met uw werknemer neemt ongeveer 1.5 uur tijd in beslag en wordt uitgevoerd door één van onze ervaren psychologen. Desgewenst vindt dit plaats op locatie van de werkgever. De Mental Check Up bestaat uit een uitgebreid gesprek met uw werknemer. Ter objectivering wordt er voorafgaand aan het gesprek een tweetal digitale vragenlijsten ingevuld met als doel klachten te inventariseren, alsook stressoren (werk/privé), persoonlijkheidskenmerken(valkuilen) en gedragsstijlen in kaart te brengen. De resultaten van de vragenlijsten worden tijdens het gesprek met de werknemer besproken en vormen een belangrijke aanvulling op onze professionele beeldvorming.

Resultaat en vervolg

  • Werknemer krijgt inzicht, maakt keuzes of gaat met zaken anders om.
  • Werknemer is gerustgesteld, kan gevoelens een plek geven of zich in de context anders positioneren.
  • Werknemer krijgt advies (en tips) om met leidinggevende en/of andere betrokkene in gesprek te gaan.
  • Werkgever (leidinggevende) krijgt met goedkeuring van werknemer terugkoppeling en advies.
  • Werknemer krijgt en met goedkeuring ook de werkgever advies voor aanvullende begeleiding.

Regie op jou leven, doen wat je kunt en wat bij je past!

SAMENVATTING Beleidsbrief WRR augustus 2018.

De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) stelt voor om het preventiebeleid een nieuwe impuls te geven door niet langer de gezondheidsverschillen centraal te stellen maar het gezondheidspotentieel. We dienen ons dan af te vragen hoe zoveel mogelijk gezondheidswinst kan worden behaald, en hoe gezondheidsverlies zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Dat brengt ons tot drie prioriteiten:
• nadruk op aanpak in het begin van de levensloop (van de periode vlak voor de zwangerschap tot en met het 18de levensjaar);
• extra aandacht voor degenen met de grootste gezondheidsachterstand (zoals mensen met een lage sociaaleconomische status);
• keuze voor drie bekende speerpunten die de oorzaak zijn van een groot deel van de ziektelast in Nederland: roken, overgewicht en een ongezond eten, beweegpatroon, en problematisch alcoholgebruik.

Ook pleiten we voor verkenning van psychische gezondheid als nieuwe en urgente prioriteit. Stemmings-en angststoornissen gaan gepaard met een grote ziektelast, komen vaker voor bij mensen met een lagere sociaaleconomische status en worden in toenemende mate bij jongeren gesignaleerd.
Tot slot is het van groot belang te investeren in onderzoek en monitoring. Er is nog te weinig bekend over de effecten van beleid en interventies om het aanwezige gezondheidspotentieel te realiseren, en al helemaal niet uitgesplitst naar kwetsbare groepen.

Geïnteresseerd in de volledige van de WRR? Link naar publicatie WRR augustus 2018.