Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden, facturatie en extra kosten

1. Alle hierboven genoemde producten worden met een landelijke dekking aangeboden, tegen all-in tarieven* (*reisuren of km: geldt niet voor inzet tolk, conflictbemiddeling, trainingen, crisisopvang en werkplekonderzoek), exclusief BTW. Uitgaande van een betalingstermijn van binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Bij sommige trajecten is het wenselijk om (medische) informatie op te vragen / uit te wisselen. Zodra wij hiervoor de machtiging hebben ontvangen, zal dit verzoek uitgevoerd worden. Indien er schriftelijke informatie aangeleverd dient te worden, bedragen de kosten hiervoor € 80,- (rapportage).

3. Alle begeleiding- en behandelingtrajecten starten op basis van een intakerapportage waarin is aangegeven wat, hoe lang, met welk doel/effect en tegen welke kosten wordt aangeboden.

4. Leveringstermijnen kunnen worden verlengd doordat betrokkene geen agendaruimte heeft danwel (nog) geen toestemming heeft gegeven voor verzending rapportage.

5. Elke intake wordt na verzending van de rapportage gefactureerd.

6. Na goedkeuring van een begeleidingstraject zal het trajecttarief worden gefactureerd.

7. Indien het in begeleiding- of behandelingstrajecten noodzakelijk is nadere informatie te verkrijgen van de curatieve sector (huisarts, psychiater etc.) en hiervoor een vergoeding wordt gevraagd, dan zullen deze kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

8. In sommige gevallen wordt bij deskundigenoordelen, alleen na overleg met de opdrachtgever, extra testmateriaal en testonderzoek ingezet (kosten variëren van € 50,-- tot € 155 tot € 260,-).

9. Indien buiten toedoen van INSIEME geplande afspraken worden afgezegd zullen deze voor 50% (ten minste € 75,--) in  rekening worden gebracht. Dit voor zover deze niet eerder dan 72 uur en ten minste 48 uur voor de afspraak zijn afgezegd. Afspraken afgezegd later dan 48 uur voor het geplande tijdstip zullen worden doorberekend als uitgevoerde activiteit.

10. De aansprakelijkheid van Insieme is gemaximaliseerd tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht.

11. Bij het overschrijden van de betalingstermijn van 30 dagen zal er 2% extra in rekening worden gebracht. Bij meer dan 60 dagen zal dit 3% zijn en bij meer de dan 90 dagen brengen wij 5% extra in rekening.

12. Insieme behoudt zich het recht om dienstverlening op enig moment te staken in het geval er sprake is van factoren die de uitvoering van de dienstverlening belemmeren.