• Voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag op het werk.
  Het voorkomen van ongewenst gedrag is mogelijk door vanuit het lijnmanagement aandacht te hebben voor werkomstandigheden en samenwerkingsvormen. Daarnaast kan de werkgever met het geven van voorlichting, het instellen van een (gesanctioneerde) klachtenprocedure en het aanwijzen van een in- of externe vertrouwenspersoon medewerkers bescherming en zorgvuldige opvang bieden.
 • Opvang en begeleiding van medewerkers die hiermee te maken hebben.
  Ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie, komt in alle soorten bedrijven voor. De schade kan desastreus zijn voor het slachtoffer, maar strekt zich ook uit naar werk en privé-situatie. Ongewenst gedrag beïnvloedt vaak de sfeer op het werk, is ziekmakend en heeft gevolgen voor de kwaliteit en de productie. Toch komt ongewenst gedrag nog weinig aan de oppervlakte; het slachtoffer schaamt zich vaak om erover te praten, bevindt zich in een zwakke positie of is bang niet geloofd te worden. De vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol vervullen om het ongewenst gedrag wel bespreekbaar te maken en samen met het slachtoffer naar een oplossing te zoeken.

Wettelijke verplichting

De Arbowet verplicht Werkgever maatregelen te nemen om hun medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld op het werk. Daarnaast is Werkgever verantwoordelijk voor opvang bij gebeurtenissen van deze aard.

Taakinhoud Insieme vertrouwenspersoon

 • Centraal aanspreekpunt en meldingsplek voor klachten;
 • Eerste opvang, hulp en advies aan werknemers;
 • Ondersteuning en advies inzake het omgaan met en reageren op intimiderend gedrag;
 • Bewaken van een juist verloop van de afhandeling van klachten en gemaakte afspraken;
 • Verlenen van nazorg, in overleg met HR;
 • Verwijzing naar andere hulpverleningsorganisaties;
 • Eventuele afstemming met de bedrijfsarts;
 • Adviseren m.b.t. bemiddeling tussen klager/aangeklaagde aan HR.

Effect van de inzet vertrouwenspersoon

Bevorderen van een respectvol werkklimaat en voorkomen, dan wel beperken van uitval door adequate opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag.

Werkwijze en Proces

De back-office Insieme (076-5018581, info@insieme.nl ) is het meldpunt en biedt door de inzet van de regionale vertrouwenspersoon opvang en begeleiding aan medewerkers met klachten. De houding van de vertrouwenspersoon is gericht op belangenbehartiging van degene die een klacht heeft en de vertrouwenspersoon heeft als uitgangspunt het ongewenste gedrag te beëindigen. Na het verzoek voor inzet van vertrouwenspersoon zal Insieme binnen 48 uur contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Werkgever maakt de inzet van de vertrouwenspersoon bij management en medewerkers bekend. Hierbij wordt aangegeven dat iedere werknemer onder waarborging van de vertrouwelijkheid vrij gebruik kan maken van de inzet van de vertrouwenspersoon en deze rechtstreeks kan benaderen door contact op te nemen met de back-office Insieme (076-5018581 en/of email: info@insieme.nl).

Afhankelijk van de woonplaats van betrokkene wordt een vertrouwenspersoon Insieme toegewezen en deze zal zelfstandig contact leggen en de gewenste ondersteuning bieden.

De gesprekken zullen plaatsvinden bij betrokkene thuis, op locatie bij de vertrouwenspersoon of elders passend naar de situatie.

Een van de vertrouwenspersonen van Insieme zal fungeren als centraal aanspreekpunt en zorgdragen voor inhoudelijke evaluatie en terugkoppeling.

Zodra en indien er zaken (trends/ontwikkelingen/ernstige situaties: welzijn/veiligheid/gezondheid) worden geconstateerd waarin de organisatie Werkgever maatregelen zou dienen te nemen wordt hierover direct gecommuniceerd.

Bekend maken inzet vertrouwenspersoon:

 • Voor zover er toestemming wordt verkregen van de betrokken persoon zal aan HR de ondersteuningsvraag (wel of niet zonder inhoud) bekend worden gemaakt, dit onder vermelding van datum en naam;
 • Indien er geen toestemming wordt verkregen zal de ondersteuningsvraag bekend worden gemaakt (anoniem) onder vermelding van datum en regio.

Registratie activiteiten

Het aantal aanvragen en uren begeleiding zal per bedrijfsonderdeel van Werkgever anoniem worden geregistreerd. Het aantal uren wordt per maand achteraf in rekening gebracht. Hoewel de dienstverlening zo transparant mogelijk zal worden verleend staat de waarborging van de vertrouwelijkheid in deze dienstverlening voorop.

Deskundigheid

HBO+ opgeleide counselor / psycholoog met ruime ervaring en gespecialiseerd in deze problematiek voeren de taak van vertrouwenspersoon uit. Indien en zodra blijkt dat de problematiek een andere inzet vraagt dan de inzet van vertrouwenspersoon zal dit met betrokkene worden besproken en zal via HR worden geadviseerd andere maatregelen te nemen of vorm van ondersteuning te bieden.

Tarieven

Vertrouwenspersonen worden ingezet op uurtarief.

De eventuele reistijd naar en van de werklocatie voor rekening van Insieme. Alle geleverde diensten zullen per maand, achteraf met specificatie van gewerkte uren worden gefactureerd. Specificaties bevatten geen informatie die kan worden herleid naar personen of groepen, tenzij dit door betrokkene(n) als niet bezwaarlijk (schriftelijk is aangegeven).

Geplande activiteiten welke buiten toedoen van Insieme geen doorgang vinden zullen voor 50% in rekening worden gebracht.

Partijen verplichten zich tot strikte geheimhouding van alle zaken die verband houden met elkaars onderneming en ondernemingsactiviteiten. Alle informatie die hun ter kennis komt zullen zij uitsluitend aanwenden ten behoeve de uitoefening van de activiteiten in het kader van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten en werkzaamheden. Deze bepaling blijft van kracht ook nadat deze overeenkomst zal zijn verbroken.

Een veilige werkplek is niet bijzonder, maar wel voorwaardelijk voor succes.