Een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer kan het functioneren van de werknemer in aanzienlijke mate beïnvloeden. Ziekteverzuim kan zelfs het gevolg zijn. Beide partijen hebben er daarom een groot belang bij het conflict op te lossen. In veel gevallen is dat mogelijk door mediation.

Het kan voorkomen dat de zieke werknemer de aanwezigheid van een conflict ervaart, terwijl dat voor de werkgever niet zo is. Ook het omgekeerde kan zich voordoen. In beide gevallen kan mediation zinvol zijn om beide partijen te helpen elkaars standpunt te begrijpen. Dat is vaak bevorderlijk voor het herstel van de zieke werknemer.

Wat is Mediation/conflictbemiddeling?

Mediation/conflictbemiddeling is een methode van conflictoplossing buiten de rechter om. De mediator is geen rechter of arbiter die beslist wie gelijk heeft. Hij fungeert als een strikt neutrale bemiddelaar tussen de betrokken partijen. Zijn belangrijkste taak bestaat erin werkgever en werknemer zodanig te begeleiden dat een oplossing gevonden wordt die voor beiden aanvaardbaar is.

Preventieve Mediation/conflictbemiddeling

Aan een ziekmelding, mede veroorzaakt door een arbeidsconflict, gaan vaak duidelijke signalen vooraf. Het in een vroeg stadium aanpakken van de problemen kan erger voorkomen. De ervaring leert dat juist dan het inschakelen van een mediator zinvol is. Bij een conflict met een zieke werknemer zijn er twee aandachtsgebieden: het oplossen van het conflict en het herstel/de hervatting van de werknemer. Bij een preventieve Mediation/conflictbemiddeling kan een eventuele ziekmelding wellicht worden voorkomen.

Start van een Mediation/conflictbemiddeling

Het komt zelden voor dat de partijen in een conflict uit zichzelf of op voorstel van anderen contact met een mediator contact opnemen voor de oplossing van hun conflict. De reden ligt voor de hand. De partijen verkeren in een conflict dat zij met elkaar niet kunnen oplossen. Het is dan onwaarschijnlijk dat zij wel in staat zijn het eens te worden over het inschakelen van een mediator. Vaak worden partijen door een interne deskundige (personeelszaken / re-integratie deskundigen) gewezen op de mogelijkheden die Mediation/conflictbemiddeling van Insieme kan bieden.

Verloop van een Mediation/conflictbemiddeling

De Mediation/conflictbemiddeling is vertrouwelijk en heeft een besloten karakter. Alle betrokkenen (werkgever, werknemer, mediator en eventueel bij de Mediation/conflictbemiddeling betrokken deskundigen) verplichten zich tot geheimhouding. De mediator voert gesprekken met de werkgever en de werknemer gezamenlijk en met elk van hen afzonderlijk. Eerst worden de ontstaansoorzaken van het conflict besproken en geven de werkgever en de werknemer elk hun eigen toelichting. Daarna wordt onder begeleiding van de mediator naar een oplossing gezocht.

Oplossingen als gevolg van een Mediation/conflictbemiddeling

Altijd wordt een oplossing gezocht die zowel voor de werkgever als de werknemer acceptabel is. De activiteiten van de mediator zijn er mede op gericht de werknemer te ondersteunen bij zijn re-integratie in het arbeidsproces.

De Mediation/conflictbemiddeling kan verschillende soorten oplossingen tot gevolg hebben:

  • geslaagde re-integratie / herstel van de werkrelatie van de werknemer binnen de eigen organisatie
  • geslaagde integratie van de werknemer bij een andere werkgever
  • beëindiging van de arbeidsverhouding tussen de werkgever en de werknemer.

Tijdsduur, schriftelijke vastlegging

In veel gevallen lukt het in een bijeenkomst van enkele uren de hoofdlijnen van een gezamenlijke oplossing vast te stellen. Die worden na afloop van de bijeenkomst door de mediator schriftelijk vastgelegd en in concept ter goedkeuring aan de werkgever en de werknemer gezonden.

Daarna wordt de oplossing door de werkgever en de werknemer gezamenlijk uitgewerkt. Deze afrondende fase neemt meestal enkele dagen tot enkele weken in beslag. De mediator speelt daarbij een begeleidende rol.

Voordelen voor de werkgever en de werknemer

Onder begeleiding van een neutrale derde krijgt zowel de werkgever als de werknemer de gelegenheid zijn eigen toelichting op het conflict te geven; belangrijke zaken kunnen worden uitgepraat.

In de meeste gevallen weten beide partijen binnen een aantal weken na de eerste Mediation/conflictbemiddeling-bijeenkomst waar zij aan toe zijn er wordt altijd gezocht naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is (een zogenaamde win-win oplossing).

Voordelen voor de werkgever

Besparing van soms aanzienlijke kosten waardering bij de overige werknemers wanneer het conflict in goed onderling overleg is opgelost eventuele verbetering van de onderlinge verhoudingen en het daardoor beter functioneren van de organisatie.

Voordelen voor de werknemer

Aan een periode van onzekerheid komt sneller een eind, waardoor een arbeidsongeschikte werknemer beter in staat is tot herstel. Door de oplossing van het conflict krijgt de werknemer weer een positief uitgangspunt voor zijn toekomst.

Belang werkgever

Voor u als werkgever kan een arbeidsconflict het arbeidsproces in uw organisatie soms zeer negatief beïnvloeden. Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt door bijvoorbeeld een vastlopend conflict, zijn er naast de normale verstoringen ook grote financiële consequenties.

Belang werknemer

Voor u als werknemer is een arbeidsconflict meestal zeer onaangenaam. Het laat u niet meer los: u staat ermee op en u gaat ermee naar bed. Vaak is er sprake van onduidelijkheid. Het conflict beïnvloedt niet alleen het functioneren op uw werk, maar vaak ook uw privé-leven. U heeft er als werknemer meestal een groot persoonlijk belang bij dat het arbeidsconflict snel wordt opgelost.

Uitsluitingsgronden voor een bemiddeling

Indien betrokken partijen op andere wijze, inzake de conflictgronden, een procedure volgen (bv: een civiele procedure of een klachtenprocedure) kan de bemiddeling niet worden aangevangen alvorens de uitslag van die procedure af te wachten.

Onafhankelijke, landelijk werkzame organisatie

Insieme is een onafhankelijke, landelijk werkzame organisatie van coachen, consultants en mediators die zich hebben gespecialiseerd in het oplossen van arbeidsconflicten. De bemiddelaars hebben ruime werk-levenservaring, de mediators staan ingeschreven in het register van de Stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam.

Voorkomen nog beter dan genezen…

Managementstijl en cultuur bepalen vaak de mate waarin conflicten zich voor doen maar vooral ook hoe deze worden opgelost. Insieme verzorgt maatwerk trainingen voor leidinggevenden op het gebied van voorkomen en onderkennen, omgaan en oplossen van conflictsituaties.

Niemand is gediend bij het blijven bestaan van een conflict