Visie op psychische begeleiding / coaching

De verantwoordelijkheden en belasting van medewerkers in de combinatie met privé is vaak groot. Met psychische begeleiding denken wij, niet alleen de mens maar ook het functioneren van de organisatie, als geheel te verbeteren. De psycholoog reflecteert, stimuleert en wijst op mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Onze psychologen hebben ruime werkervaring op het gebied van (arbeidsgerelateerde) psychische klachten zoals angst, depressie, werkstress, onzekerheid, somatisch onvoldoende verklaarde problematiek of klachten die zijn ontstaan na schokkende gebeurtenissen.

Door het tijdig (bij voorkeur nog voor een ziekmelding) inzetten van de juiste interventie wordt medicalisering van de problematiek voorkomen. Een 1e lijns psycholoog is bij uitstek geschikt om in samenwerking met de bedrijfsarts (bij vroeginterventie samen met HR / leidinggevende) de medewerker inzicht te geven in de aard en oorzaak van de problematiek en daarna, door middel van een op maat begeleiding, uitval te voorkomen of de verzuimduur te beperken. Het versterken van de zelfredzaamheid staat hierbij centraal.

Achtergrond professionals

Onze psychologen (1e lijns / gedrags / arbeid en gezondheid) werken in tegenstelling tot eenzijdige instrumentele en/of therapeutische benadering met een holistische benadering van de problematiek (onder  de noemer coaching). In veel gevallen is er namelijk geen sprake van een problematiek die vraagt om zware therapeutische behandeling, dan is counseling / coaching het juiste instrument.

De psycholoog / coach van INSIEME zal zich als een verantwoordelijke en onafhankelijke professional opstellen en alleen gebruik maken van die instrumenten waarin hij/zij ervaren en deskundig is.

Werkmethode/wijze

Onder ‘coaching’ wordt verstaan: “het begeleiden van mensen in hun persoonlijk en zakelijk leven, waarbij met de psycholoog / coach de inhoud van de begeleiding wordt bepaald en begrensd”. In individuele gesprekken wordt onder meer aandacht gegeven aan persoonlijk welzijn, specifieke klachten en verschijnselen, de eigen rol en plek binnen de organisatie, het eigen functioneren, de kritiek op de omgeving en de persoonlijke doelstellingen.

De klant geeft aan waaraan hij (of zij) wil werken, doch de psycholoog / coach neemt ook een eigen verantwoordelijkheid en zal op grond van zijn professionaliteit wijzen op belangrijke obstakels of problemen. De bedrijfsarts wordt in meeste gevallen gezien als de opdrachtgever. Zorgvuldigheidshalve wordt tussentijds afgestemd met de begeleidende bedrijfsarts. De ingezette psychologen werken oplossingsgericht en zijn gericht op de inzetbaarheid.

Het werkproces:     

  • Door gebruik van opdrachtformats geeft de opdrachtgever aan wat de problematiek is en welk doel wordt beoogd.
  • Snelle (binnen 5 werkdagen) een uitgebreide kennismaking (vaste prijs).
  • Opmaken testen / vragenlijsten nog voor de intake (web-based testcentre Incerto).
  • Heldere rapportages (intakeverslag), kort bondig met daarin een transparant trajectvoorstel.
  • Het trajectvoorstel bevat vorm, inhoud, duur, kosten en beoogd effect van de aanpak.
  • We verkopen geen instrumenten, maar coaching en psychische begeleiding.
  • Er is geen sprake van een spreekuurmodel.
  • Onze psychologen / coachen / counselors nemen de tijd, sessies van ongeveer 1,5 uur.
  • Onze psychologen gaan zo nodig op pad: bij de klant (werknemer thuis), op de werkplek (b.v. driegesprek met de leidinggevende) of waar en wat ook noodzakelijk is in de begeleiding.
  • Onze psycholoog / coach / counselor stemt af en overlegt met bedrijfsartsen en interne deskundigen inzake belasting/belastbaarheid en mogelijkheden tot werkhervatting.
  • Door het aangeven van het beoogde einddoel / resultaat zijn we meetbaar in onze prestatie.

Omdat we de belastbaarheid en problematiek zowel meten bij aanvang als bij het einde van het begeleidingstraject, worden voor opdrachtgever de resultaten zichtbaar gemaakt. Bij afronding van elk begeleidingstraject wordt de klanttevredenheid cliënt en klanttevredenheid opdrachtgever (vragenlijst) gemeten.

Voor de interventies heeft Insieme het ZBR Certificaat afgegeven door QSN

Plaats van de ZBR ten opzichte van kwaliteitscertificaten

De basis van de ZBR is gebaseerd op de internationale norm ISO 9001 en de nationale zorgstandaard HKZ. De ZBR is een vertaling van deze basisonderwerpen naar de praktijk van de leveranciers van Zilveren Kruis. Deze basis is hiermee concreter gemaakt dan terug te vinden is in ISO 9001 en/of HKZ.

Rol van de Psycholoog / coach

In het traject voorafgaand aan de interventie is de psycholoog / coach verantwoordelijk voor het afnemen van een intake. Dit onderzoek is onder andere gericht op het opsporen van mogelijke uitsluitcriteria. Gedurende de interventie begeleidt de psycholoog / coach, samen met de overige betrokkenen, cliënten in het proces naar werkhervatting. Als gedragsdeskundige bij uitstek bezit de psycholoog / coach voldoende kennis en ervaring ten aanzien van motiverende technieken en is hij/zij in staat de voortgang van het veranderingsproces van de cliënt te bewaken. Methodieken die gebruikt worden zijn over het algemeen van cognitief gedragtherapeutische aard en worden vooral individueel. Naast de taken rondom de begeleiding van cliënten, houdt de psycholoog / coach zich actief bezig met het onderhouden van contacten met verwijzers.

Gezien het karakter van begeleiding, is de relatie strikt vertrouwelijk. Al hetgeen de psycholoog / coach met de mensen bespreekt, is dus vertrouwelijk. Medische inhoudelijke zaken worden (op verzoek en / of met machtiging) gecommuniceerd met de verwijzende of betrokken bedrijfsarts.

De psycholoog / coach reflecteert, stimuleert en wijst op mogelijkheden en verantwoordelijkheden 

Contact

De psycholoog / coach heeft zo nodig persoonlijk (of minstens telefonisch) contact met degene die verwijst, en/of de leidinggevende, de betrokken bedrijfsarts en eventueel de bij de opdrachtverstrekking bekend gemaakte contactpersoon. Het directe contact tussen psycholoog / coach en betrokkenen is van groot belang om tot een succesvolle aanpak te komen.

De intake en het effect van de interventie/begeleiding (meetbaarheid en transparantie)

In het kennismakingsgesprek wordt een bepaald probleem van de klant geanalyseerd, vervolgens kan de psycholoog / coach een indicatie geven van duur en intensiteit van de coaching. In de intakefase wordt het beeld van de psycholoog / coach gevalideerd door gebruikmaking van standaard INSIEME vragenlijsten/testen.

Met de klant wordt nadrukkelijk afgestemd over de wijze waarop de interventie/begeleiding plaats zal vinden. In een aantal consulten/sessies worden de problemen nader uitgewerkt en de begeleiding vorm gegeven, zodat daarna de klant weer zelfstandig verder kan (in het werk en privé).

Kort, middellang en lang begeleidingstraject.

Tijdens de intake wordt, zoals hiervoor omschreven, een inschatting gemaakt van het aantal benodigde sessies (1,5 uur per sessie) om de beschreven doelstelling te behalen. Er wordt gewerkt met all-in-prijzen voor een kort, middellang of lang traject. Bij korte en middellange trajecten (6 of 10 sessies) vindt afronding plaats door middel van een eindrapportage, bij lange trajecten (14 sessies) wordt tussentijds een voortgangsrapportage opgemaakt. Ook deze trajecten worden afgesloten met een eindrapportage. Tussentijdse bijstellingen worden, bij uitzondering en vaak op grond van onvoorziene omstandigheden, met onderbouwing afgestemd met de opdrachtgever.

INSIEME coacht in:
Personal coaching, gericht op de verbetering van de persoonlijke effectiviteit.
Voor Coaching & ontwikkeling biedt Insieme de volgende producten:
> Jobcoaching
> Managementcoaching
> Teamcoaching & teambuilding