Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onafhankelijk onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van mensen (vooral zij die geconfronteerd worden met een beperking t.a.v. het functioneren vanuit ziekte of gebrek). Het onderzoek geeft inzicht in de situatie, de beperkingen maar vooral ook in de mogelijkheden die een medewerker nog heeft binnen de eigen organisatie of elders op de arbeidsmarkt.

Voor zover nog niet bekend dient onze Arbeidsdeskundige zich eerst uitvoerig te laten informeren over de organisatiestructuur, de diversiteit van arbeid en taken, de reeds genomen maatregel (organisatie breed) inzake de herplaatsingsmogelijkheden. En natuurlijk het vigerende beleid op het gebied van verzuim , HR en outplacement.

Bij (dreigend) langdurig ziekteverzuim is het belangrijk om zo snel mogelijk te handelen. Helaas gaat er vaak in het eerste ziektejaar veel kostbare tijd verloren doordat er bijvoorbeeld in een laat stadium actie wordt ondernomen of de verkeerde interventies worden ingezet. Met het arbeidsdeskundig onderzoek kan vaak helder in kaart worden gebracht welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

Ons advies is om direct na het bereiken van een medische eindsituatie (vaak is dit binnen een half jaar) bij blijvende beperkingen een arbeidsdeskundige onderzoek uit te voeren.

Afhankelijk van de situatie en de concrete vraagstelling kan via een arbeidsdeskundig onderzoek bijvoorbeeld antwoord worden gegeven op één (of meer) van de onderstaande vragen:

  • Is de onderzochte medewerker nog in staat om zijn of haar eigen functie/werkzaamheden te verrichten?
  • Zijn de werkzaamheden die deze medewerker verricht passend of passend te maken? Bij het passend maken van de functie wordt beschreven welke stappen hiervoor nodig zijn.
  • In hoeverre kan deze medewerker binnen of buiten de eigen organisatie passende werkzaamheden verrichten?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is zeker aan te raden in die situatie waarin het lijkt dat een medewerker niet terug kan keren binnen de eigen functie/ organisatie. Niet alleen kan een van onze arbeidsdeskundigen vaststellen of de conclusie ten aanzien van deze zogenaamde re-integratie in het eerste spoor de juiste is, ook kan hij of zij adviezen geven ten aanzien van het vormgeven van een externe re-integratietraject (spoor 2 re-integratie).

De arbeidsdeskundigen geven een duidelijk advies ten aanzien van arbeidsmogelijkheden en eventuele consequenties voor werknemer en werkgever.

Een arbeidsdeskundige rapportage van Insieme geeft u een juridische onderbouwing bij de uitvoering van Wet verbetering Poortwachter, en speelt een belangrijke rol bij de aanvraagprocedures van het UWV (bij de WIA beoordeling) en bij een ontslagaanvraag.

Doel

Het vormen van een professioneel oordeel over mogelijkheden tot het benutten van restcapaciteit in arbeid en een inschatting maken van  een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

Werkwijze

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een organisatie- en functiebeschrijving, een FML en/of een deskundigenoordeel (fysiek of psychisch). Na het doornemen van de aangeleverde stukken volgt een gesprek met de opdrachtgever en vervolgens met de medewerker. Ook wordt zo nodig naar de daadwerkelijke werkplek gekeken.

Terugkoppeling

Vooraf wordt door onze arbeidsdeskundige contact gelegd met de verwijzer, leidinggevende, bedrijfsarts en/of andere relevante contactpersonen. Na het onderzoek wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever over arbeidsmogelijkheden afgezet tegen de belastbaarheid van het individu, met eventuele vervolgadviezen. De opdrachtgever wordt gedurende het hele proces door onze back-office op de hoogte gehouden van de gemaakte afspraken en het verloop van het proces.

Tijdspad

Het onderzoek vindt plaats binnen 10 werkdagen na het verkrijgen van de volledige informatie en afhankelijk van de beschikbaarheid van de werknemer, opdrachtgever en leidinggevende. De rapportage volgt, na instemming van de betrokken werknemer,  binnen 5 werkdagen na het onderzoek.

Voor iedereen geldt dat deelname aan werk binnen de belastbaarheid waardevol is.