Bij aanvang van de begeleiding wordt zo nodig de ‘machtiging verstrekking medische informatie’ en in alle gevallen de ‘machtiging gegevensuitwisseling’ gebruikt (desgewenst volstaat een bevestiging per mail). Deze machtiging heeft dan betrekking op al hetgeen in dat begeleidingstraject wordt gecommuniceerd. Op deze wijze voldoet onze coach/psycholoog aan de eisen die gesteld worden in de algemene wetgeving Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp); Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO); regels en codes van o.a. NIP/NVVP/BIG etc.

Gezien het karakter van de begeleiding, is de relatie strikt vertrouwelijk. Al hetgeen de professional met de mensen bespreekt, is dus vertrouwelijk.

  • De professional Insieme legt geen dossier aan en rapporteert niet anders dan strikt noodzakelijk is voor de taxatie van duur, frequentie en kosten en de voortgang van de Coaching/Psychische begeleiding;
  • Alleen met door de cliënt gegeven (machtigingen) toestemming zal met curatieve sector en opdrachtgever en/of bedrijfsarts worden gecommuniceerd. De BackOffice draagt zorg voor verspreiding van alle rapportages conform de met de betrokkenen gemaakte afspraken.
  • Alle dossier-documenten, uitslagen van vragenlijsten en testen worden binnen 2 maanden na afronding vernietigd, slechts de meest relevante rapportages worden conform vereisten digitaal bewaard. De opslag vindt plaats op een in een datacenter beveiligde server. De toegang tot het archief is voorbehouden aan daartoe gemachtigde medewerkers. Deze laatste hebben een geheimhoudingsverklaring afgelegd.

Inzagerecht

De professional van Insieme geeft de klant desgevraagd inzage in en afschrift van het dossier. Hij biedt daarbij aan tekst en uitleg te verschaffen. Alvorens de klant inzage te geven verwijdert de coach de gegevens die betrekking hebben op anderen uit het dossier, voor zover die niet door de betrokkene zelf zijn verstrekt.