AD Onderzoek

Interventie

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onafhankelijk onderzoek naar de
arbeidsmogelijkheden van mensen (vooral zij die geconfronteerd worden met een beperking
t.a.v. het functioneren vanuit ziekte of gebrek). Het onderzoek geeft inzicht in de situatie, de
beperkingen maar vooral ook in de mogelijkheden die een medewerker nog heeft binnen de
eigen organisatie of elders op de arbeidsmarkt.

Bij (dreigend) langdurig ziekteverzuim is het belangrijk om zo snel mogelijk te handelen.
Helaas gaat er vaak in het eerste ziektejaar veel kostbare tijd verloren doordat er
bijvoorbeeld in een laat stadium actie wordt ondernomen of de verkeerde interventies
worden ingezet. Met het arbeidsdeskundig onderzoek kan vaak helder in kaart worden
gebracht welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

Ons advies is om direct na het bereiken van een medische eindsituatie (vaak is dit binnen
een half jaar) bij blijvende beperkingen een arbeidsdeskundige onderzoek uit te voeren.

Afhankelijk van de situatie en de concrete vraagstelling kan via een arbeidsdeskundig
onderzoek bijvoorbeeld antwoord worden gegeven op één (of meer) van de onderstaande
vragen:

  • Is de onderzochte medewerker nog in staat om zijn of haar eigen functie werkzaamheden te verrichten?
  • Zijn de werkzaamheden die deze medewerker verricht passend of passend te maken? Bij het passend maken van de functie wordt beschreven welke stappen hiervoor nodig zijn.
  • In hoeverre kan deze medewerker binnen of buiten de eigen organisatie passende werkzaamheden verrichten?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is zeker aan te raden in die situatie waarin het lijkt dat een
medewerker niet terug kan keren binnen de eigen functie/ organisatie. Niet alleen kan een
van onze arbeidsdeskundigen vaststellen of de conclusie ten aanzien van deze zogenaamde
re-integratie in het eerste spoor de juiste is, ook kan hij of zij adviezen geven ten aanzien van
het vormgeven van een externe re-integratietraject (spoor 2 re-integratie).

De arbeidsdeskundigen van Insieme werken objectief en sterk demedicaliserend. Zij geven
een duidelijk advies ten aanzien van arbeidsmogelijkheden en eventuele consequenties voor
werknemer en werkgever.

Een arbeidsdeskundige rapportage van Insieme geeft u een juridische onderbouwing
bij de uitvoering van Wet verbetering Poortwachter, en speelt een belangrijke rol bij
de aanvraagprocedures van het UWV (bij de WIA beoordeling) en het CWI (bij een
ontslagaanvraag).

Doel:
Het vormen van een professioneel oordeel over mogelijkheden tot het
benutten van restcapaciteit in arbeid en een inschatting maken van
een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

Werkwijze: 
Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een organisatie- en
functiebeschrijving, een FML en/of een deskundigenoordeel (fysiek of
psychisch). Na het doornemen van de aangeleverde stukken volgt een
gesprek met de opdrachtgever en vervolgens met de medewerker.
Ook wordt naar de daadwerkelijke werkplek gekeken.

Terugkoppeling:
Vooraf wordt door onze arbeidsdeskundige contact gelegd met de
verwijzer, leidinggevende, bedrijfsarts en/of andere relevante
contactpersonen. Na het onderzoek wordt gerapporteerd aan de
opdrachtgever over arbeidsmogelijkheden afgezet tegen de
belastbaarheid van het individu, met eventuele vervolgadviezen. De
opdrachtgever wordt gedurende het hele proces door onze back-office
op de hoogte gehouden van de gemaakte afspraken en het verloop
van het proces.

Tijdspad:
Het onderzoek vindt plaats binnen 15 werkdagen na het verkrijgen van
de volledige informatie. De rapportage volgt 6 werkdagen na het
onderzoek.

pijl aanvraag informatie
pijl opdrachtformulier

 

tekening1.jpg